Svenskt PeriOperativt Register

Det övergripande syftet med SPOR är att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet.

Enklare uttryckt handlar det om att ta reda på hur det går för patienten, inte bara ur sjukvårdspersonalens perspektiv utan även ur patientens.

Informationen hjälper sedan till att skapa en bättre kvalitet på vården. I ett första steg kan man identifiera förbättringsmöjligheter för den egna enheten. Genom nationella jämförelser och resultatuppföljningar över tid kan man i registret snabbt och interaktivt ta reda på vilka insatta åtgärder och behandlingar som ger bra eller dåliga resultat för olika patientgrupper.

Du kan också se vilka förändringar i din verksamhet som lett till förbättringar i vårdkvalitet.

Riksföreningens representant

Ida-Linnea Böregård

Ida-Linnea Böregård

Jenny Persson

Jenny Persson