Då operations- och anestesisjuksköterskornas, dvs. den perioperativa sjuksköterskans, roll inte har varit tydlig och inte heller identifierad i arbetet med levnadsvanor har Riksföreningen för operationssjukvård och Svensk sjuksköterskeförening ett gemensamt projekt om levnadsvanor

Syftet är att projektet ska öka patientsäkerheten vid operation huvudsakligen genom att förbättra livsstilen före och efter operation samt en bibehållen god livsstil efter operation. Detta ska ske genom att sammanställa evidens och bidra till utvecklande av vårdprogram.

 

En manual för lokalt komplikationsförebyggande levnadsvanearbete inför kirurgiska ingrepp skall upprättas. Spridning kan ske genom att skapa nätverk mellan vårdgivare och erbjuda målinriktad utbildning.

 

Vårdkedjan kring det operativa ingreppet involverar professionella yrkespersoner som representerar olika specialiteter. Tanken är att engagera interprofessionella team där de professionella (läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, barnmorskor, arbetsterapeuter och dietister) har utbildning och erfarenhet inom levnadsvanearbete för att säkra arbetet med levnadsvanor i samband med en operation.