19 Jan 2021

Återanvändning av medicintekniska engångsprodukter – ett hot mot patientsäkerheten

Vi, som företrädare för relevanta vårdprofessioner, experter inom regelverk och kvalitetssystem samt tillverkare av medicintekniska produkter publicerar nu en egen rapport för att ge en mer heltäckande bild över de risker, kostnader och etiska dilemman man skulle ställas inför om det blev lagligt att återanvända engångsprodukter. Vi ser att dessa frågor förvånansvärt nog inte belysts tillräckligt i Socialstyrelsens rapport. Ladda ned, här ovan, och läs hela skuggrapporten.