Nätverksträffar för chefer på Sveriges operationsavdelningar

Nätverket för chefer inom Sveriges operationsavdelningar, CSO, bildades år 2010. Nätverket är exklusivt som chef eller ledare inom operationsverksamhet i Sverige oavsett professionsbakgrund. Syftet med nätverksträffarna är att du skall kunna diskutera aktuella frågor inom ledarskap, generellt och specifikt för operationsavdelningar. Det är RFop:s Chefråd som ansvarar för nätverket.

16 - 17 mars 2023. Anmälan är öppen!

Till årets första nätverksträff har vi bjudit in två inspirerande föreläsare, Sandra Månsson och Thomas Jordan.

Vi kommer att ha rundabordsdialog med en aktuell frågeställning, hur bemannar du din operationsavdelning? Hur ska jag som chef attrahera den nya generationens medarbetare? Svårt att behålla? Tips kring rekrytering, ska vi arbetsväxla?

Magnetmodellen är en organisationsmodell för hälso- och sjukvården som innebär att sjuksköterskors ledarskap och kompetens tas tillvara och att sjuksköterskor ges mandat på alla nivåer inom verksamheten. 

Samverkan i teamet, professionsutveckling och kvalitetsutveckling är centrala delar som bidrar till att ge den bästa evidensbaserade vården.

Det finns upprepad och tydlig vetenskaplig evidens för ett samband mellan modellen och bland annat goda vårdresultat för patienterna samt kvarstannande och arbetstillfredsställelse bland sjuksköterskor.

Modellen testas just nu på fyra svenska sjukhus inom ramen för en internationell forskningsstudie.Min ambition är att ge er kunskap om modellen och dess innehåll, hur den kan appliceras i en svensk kontext och aktuell forskning.

Sandra Månsson, Leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska intensivvård, MSc Sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor Svensk sjuksköterskeförening

 

Förstå och hantera konflikter på arbetsplatsen

Thomas Jordan ger en introduktion till grundläggande konfliktkunskap, verktyg för att packa upp, sortera i och hantera konflikter i arbetslivet. Med stöd av den lilla skriften Konfliktlathund för chefer och personalspecialister behandlas konflikters tre nivåer (individ-, relations- och systemnivåerna), konflikters hårda kärna (blockerade önskemål som leder till frustration och agerande), Galtungs konflikttriangel och konfliktinterventionsmatrisen (en översiktskarta över strategier). 

Thomas Jordan är lektor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, utbildare i konflikthanteringsmetodik och bl.a. författare till tre läroböcker om konflikthantering, t.ex. Konflikthantering i arbetslivet, Gleerups förlag.

När:
16 - 17 mars 2023, lunch till lunch.

Var: 
Sheraton Stockholm Hotel

Kostnad: 
5 650 kr ex moms, inklusive lunch x 2, kaffepaus x 2, middag och övernattning på Sheraton Stockholm Hotel.

Kom och nätverka under trevliga former, träffa chefskollegor från hela landet för dialog om aktuella frågeställningar och hämta inspiration av varandra!