Nätverksträff för SPOR

Svenskt Perioperativt register är ett kvalitetsregister som möjliggör utvärdering och förbättring av vården för alla patienter som genomgår en operation. Detta genom att samla in information och data om patientens omhändertagande och välbefinnande under den perioperativa processen.

Informationen från registret kan användas till kvalitetsförbättring, lärande, uppföljning och ledning. Med hjälp av kvalitetsregistret kan vi arbeta för att synliggöra våra professionsspecifika kunskapsområden. Detta ger oss möjlighet att påvisa effekten av operationssjuksköterskans avancerade omvårdnadsexpertis.

Vi behöver tillsammans ta fram den information som vi vill att registret ska samla in. Detta arbete behöver engagerade och intresserade operationssjuksköterskor från hela landet, RFop:s SPOR råd kommer att arrangera nätverksträffar framöver så håll utskick.

Syftet med nätverksträffarna är att i samverkan skapa dialog och utveckling av registret utifrån operationssjuksköterskornas perspektiv.

 

SPOR-rådet arbetar just nu med att hitta och definiera operationssjuksköterskans kärnvariabler, med förhoppningen om att framöver kunna jämföra och utvärdera eventuella förändringar i operationsteamen (kompetens eller uppgiftsväxlingar) eller förflyttningar av vissa operationer till andra lokaler eller mottagningar. Rådet har som fokus detta år att arbeta med nätverk och utbildning kring hur SPOR-data kan hjälpa oss att beskriva perioperativ kvalitets- och processdata.

SPOR nätverksmöte

När: 20 oktober 2023

Var: Digitalt via teams

Kostnad: Gratis

Denna workshop kommer vi att fokusera på att ta ut rapporter och tips kring hur vi kan arbeta med rapporterna som kvalitetsförbättring på våra enheter. 

 

 

 

Presentation SPOR rådet