SPOR rådet

RFop:s SPOR råd har till uppgift att bidra till utvecklingen av SPOR registret med operationssjuksköterskans professionsområde i fokus. Rådet driver även ett nätverk för operationssjuksköterskor som vill samverka och utveckla Svenskt Perioperativt Register (SPOR) utifrån operationssjuksköterskornas perspektiv. Nätverket för SPOR frågor.

SPOR råd

I april 2021 bildade RFop ett SPOR råd. SPOR - Svenskt Perioperativt register är ett kvalitetsregister som möjliggör utvärdering och förbättring av vården för alla patienter som genomgår en operation. Detta genom att samla in information och data om patientens omhändertagande och välbefinnande under den perioperativa processen.

Vi behöver tillsammans ta fram den information som vi vill att registret ska samla in. För att göra detta behöver vi ett eget SPOR råd med representanter från hela landet. Rådet har även till uppgift att arrangera nätverksträffar, med syfte att i samverkan skapa dialog och utveckling av registret utifrån operationssjuksköterskornas perspektiv. Nätverksträffarna är öppna för alla medlemmar i RFop.

Informationen från registret kan användas till kvalitetsförbättring, lärande, uppföljning och ledning. Med hjälp av kvalitetsregistret kan vi arbeta för att synliggöra våra professionsspecifika kunskapsområden. Detta ger oss möjlighet att påvisa effekten av operationssjuksköterskans avancerade omvårdnadsexpertis.

Just nu arbetar rådet med kvalitetsindikatorer för bruten aseptik samt positionering av patienten. 

 

SPOR rådet

Jenny Persson

Jenny Persson

Ida-Linnéa Böregård

Ida-Linnéa Böregård

Lena Brauer

Lena Brauer