Trauma

Ett gott traumaomhändertagande kan påverka konsekvenserna av skador när de inträffar, där dödsfall orsakats av trauma kan förhindras med snabbare insatta eller mer effektiva åtgärder i primärt omhändertagande. Det har visat att dödlighet i förhållande till skadans svårighetsgrad skiljer sig mellan olika sjukhus och är kopplad till organisation, kunskap och intresse för traumatologi. Det har också visat sig att sjukhusets storlek och resurser inte varit det avgörande utan viktigare är att det finns en god organisation för omhändertagande av skadade, och att personal inom sjukvården har fullgod utbildning för traumaomhändertagande. Den svårt skadade patienten kräver ett multidisciplinärt och tvärprofessionellt omhändertagande. Det akuta omhändertagandet på sjukhus måste ske snabbt och strukturerat utifrån på förhand utarbetade koncept. Det koncept som används i akutmottagningens akutrum är baserat på ATLS (Advanced Trauma Life Support) och är ett strukturerat omhändertagande där man handlägger för patienten livshotande skador i prioriteringsordning. Akutsjuksköterskor som deltar i trauma teamet bör ha TNCC utbildning, vilket är en konceptutbildning för omvårdnad vid trauma. På många sjukhus är svårt traumatiserade patienter något som inte tillhör vardagen Allvarliga olyckor är trots allt relativt ovanliga vilket innebär att det blir svårt för de flesta enskilda yrkesutövare i vården att få någon mängd erfarenhet. Trots detta är kraven och förväntningarna höga att allt ska fungera när det väl händer, vilket gör att behovet av utbildning och träning större.

RFop arrangera traumautbildningar för operationssjuksköterskor utifrån ett upplägg med tre olika steg/nivåer.

Nivå 1 är en basutbildning i trauma och är en endagsutbildning. Kursen vänder sig till operationssjuksköterskor som i sitt arbete kommer i kontakt med trauma och akuta patienter och som vill öka sin kompetens inom traumaområdet.

Nivå 2 är traumakirurgi för operationssjuksköterskor

Trauma kirurgi för operationssjuksköterskor är en utbildning som pågår under tre dagar i samarbete med DSTC utbildning för kirurger. Med syfte att med teori specifik utifrån operationssjuksköterskan profession och praktiska övningar få en fördjupad kunskap inom traumakirurgi.

Nivå 3, Fördjupning trauma

Utbildningen vänder sig till dig som arbetat några år som operationssjuksköterska och som har behov av fördjupade kunskaper i omhändertagande av traumapatienter. Utbildningen är en tvådagars utbildning där upplägget är en blandning mellan medicinska föreläsningar, praktiska övningar och simuleringsövningar i form av table-top övningar av masskadesituationer.

Du kommer genom dag tvås övningar få fördjupade kunskaper i din specifika roll som operationssjuksköterska vid händelser med många skadade utifrån frågor som logistik, triagering och instrumenttillgång.
Table-top övning är en skrivbordsövning där man utgår ifrån diskussionsfrågor och olika scenario för att fatta beslut och hantera situationen utifrån olika krissituationer.

Kontaktpersoner

Lasse Salomonsson

Lasse Salomonsson

Utbildningsansvarig
Olga Carlqvist

Olga Carlqvist

Operationssjuksköterska, Östersunds sjukhus
Jason Gahrén

Jason Gahrén

Vårdledare, operationssjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Anna Lindblom

Anna Lindblom

Operationssjuksköterska, Sahlgrenska universitetssjukhuset