Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

MittKompetens AB (PCO) registrerar och behandlar dina personuppgifter till Riksföreningen för operationssjukvård (nedan benämnd Arrangören). De gör även alla medlemsutskick, utskick av tidskriften Uppdukat, inbjudningar till kongresser, nätverksträffar och utbildningar etc. MittKompetens AB är personuppgiftsbiträde. Arrangören är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina uppgifter.


Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.


Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att Arrangören skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig.

Fullgörandet kan bestå av att t.ex. leverera den tjänst eller de tilläggstjänster som du beställt, samt att vid åberopat behov kunna genomföra kundadministration och kundvård. Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och Arrangören, t.ex. noteringar om frågor och klagomål. Genom att lämna uppgifter om ev. specialkost och personliga behov vid bokning samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den tjänst eller tilläggstjänst som du beställt.

Om du aktivt samtycker till att ta emot direktmarknadsföring kommer dina personuppgifter användas för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från Arrangören och arrangörens samarbetspartners.

Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas som underlag för marknads- och kundanalyser samt riskhantering och statistik för att utveckla Arrangörens och MittKompetens ABs utbud och service. Du kan när som helst avregistrera dig från, eller justera vilka erbjudanden du erhåller från Arrangören eller arrangörens samarbetspartners.


Vilka personuppgifter som samlas in

Arrangören behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till; namn, eventuellt födelsedatum, adress, e-postadress och telefonnummer. I samband med bokning kan vi även komma att behandla uppgifter som t.ex. önskemål om specialkost eller särskild information från dig om dina personliga behov vid platsbokning inför arrangemanget eller övrigt inom ramen för kundförhållandet.

Personuppgifterna lämnar du själv i samband med bokningen via arrangörens hemsida, per telefon, per e-post eller vid beställning på plats hos arrangör.

Att lämna ifrån sig personuppgifter är frivilligt, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst som du har beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.


Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Genom din bokning av tjänst genom Arrangören och eller MittKompetens AB medger du att dina personuppgifter kommer att lagras av Arrangören och MittKompetens AB i tre år. Om du inom tre år från senaste beställning gör en ny beställning via Arrangören och eller MittKompetens AB kommer dina personuppgifter att sparas i ytterligare tre år. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen.


Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Arrangören och MittKompetens AB. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av Arrangörens och eller MittKompetens AB:s samarbetspartners, t.ex. lokala samarbetspartners på evenemangsorten samt av Arrangörens och eller MittKompetens AB:s anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.


Samtycke dina rättigheter

Vi är skyldiga att på din begäran rätta, komplettera, blockera eller radera felaktiga personuppgifter.

Den som har lämnat samtycke till att personuppgifter behandlas, har också rättigheten att återkalla detta samtycke. Om du önskar återkalla ditt samtycke, invända mot vår behandling eller anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är nödvändig för de angivna ändamålen, kan du begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling via email till personuppgifter@rfop.se

För personuppgifter som krävs för att kunna leverera och genomföra en beställd tjänst, och ledtid för eventuella reklamationer, kommer berörda personuppgifter att raderas så skyndsamt som möjligt.

Du kan även kontakta MittKompetens AB på 0611-243 46 eller personuppgifter@rfop.se om du önskar hjälp med någon av ovanstående åtgärder.

Vi är skyldiga att gratis, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Denna information lämnas i ett s.k. registerutdrag.


Skicka den skriftliga begäran till:

MittKompetens AB, Nattviksgatan 6, 871 45 Härnösand.

Vi förbehåller oss rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.


Personuppgiftsansvarig

Riksföreningen för operationssjukvård org nr 802010–1971

I enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).


Personuppgiftsbiträde

MittKompetens AB Org.nr: 556757–9155, Nattviksgatan 6, 871 45 Härnösand, är personuppgiftsansvarig i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).