PRISS

Ett nationellt projekt i samverkan mellan Svensk Ortopedisk Förening, Svenska Infektionsläkarföreningen, Riksföreningen för operationssjukvård, Ortopedsjuksköterskor i Sverige, sektionen för Ortopedisk-kirurgisk rehabilitering inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund och Svensk Förening för Vårdhygien.

Samtliga landets 72 ortopedkliniker som utför elektiva protesoperationer i knä och höft har medverkat i projektet.

Under projektet framkom återkommande önskemål om sammanställningar av bästa idag kända arbetssätt (best practice). Styrgruppen för PRISS tillsatte fyra expertgrupper; antibiotika profylax, urval och optimering av patient samt uppföljning och tidig upptäckt av infektioner, säker operationsmiljö, bemannade av representanter för de professionella organisationerna. Expertgrupp 4, som startade sitt arbete i september 2013, har som uppdrag att beskriva den optimala operationsmiljön, och kommer att redovisa sitt arbete under våren 2014.

PRISS avslutades i sin första del vid ett tvärprofessionellt nationellt heldagssymposium i Stockholm 21 november 2013. Symposiet besöktes av 220 deltagare, vilka representerade samtliga yrkeskategorier, samt 65 av de 72 reviderade enheterna.

Riksföreningens representant

Annette Erichsen

Annette Erichsen

Vetenskapliga rådet