Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet (VR) bildades 2013. Syftet med rådet är att inspirera föreningens medlemmar att bli forskningskonsumenter. Rådet är föreningens rådgivare inom forskning och utveckling (FOU).

Rådet ansvarar för vetenskaplig kvalitet i föreningens arbete och arrangerar aktiviteter, t ex posterutställningen vid Höstkongressen. Vi ger stöd och råd i vetenskapliga frågor inom ramen för den perioperativa kontexten. Genom att skriva vetenskapligt grundade underlag/texter, t ex guidelines och artiklar (vetenskapliga och populärvetenskapliga) bidrar rådet till patientsäker vård och vetenskaplig utveckling inom den perioperativa omvårdnaden.

På denna sida hittar du bland annat dokument med information om vilka de disputerade operationssjuksköterskorna i Sverige är och deras forskning samt om doktorander och deras pågående forskningsprojekt.

Annette Erichsen

Annette Erichsen

Vetenskapliga rådet
Karin Falk-Brynhildsen

Karin Falk-Brynhildsen

Vetenskapliga rådet
Christine Leo Swenne

Christine Leo Swenne

Vetenskapliga rådet
Ann-Christin von Vogelsang

Ann-Christin von Vogelsang

Vetenskapliga rådet
Sofia Erenstam

Sofia Erenstam

Vetenskapliga rådet
Eva Torbjörnsson

Eva Torbjörnsson

Vetenskapliga rådet

Kunskap och Inspiration - posterutställning under Höstkongressen 2024

Varmt välkommen att delta med en poster vid Höstkongressens posterutställning Kunskap och Inspiration! Postern ska handla om ett projekt eller utvecklingsarbete från operationssjukvård exempelvis utveckling av rutiner för säkrare vård, vårdmiljö, kvalitetsuppföljning, infektionsregistrering, dokumentation, handledning, utbildning, ledarskap, personcentrerad vård m fl områden. Observera att det inte behöver vara avancerade forskningsprojekt som presenteras, magisteruppsatser, kvalitetsarbeten och utvecklingsprojekt är varmt välkomna.

Om du/ni vill delta, börja med att skriva ett abstrakt (med bakgrund, syfte, metod, resultat & slutsats om max 300 ord) som beskriver arbetet du/ni vill presentera. Abstrakt och poster ska vara skrivna på svenska eller engelska. Abstrakt mailas till Vetenskapliga rådet, mailadress sofia.erestam@gu.se senast 1 september. Vetenskapliga rådet granskar därefter alla inkomna abstrakt och meddelar när ni kan gå vidare och utforma postern. Meddelande om godkänt abstrakt sker via mail senast 11 oktober.

Tydliga instruktioner för posterns format meddelas efter att abstrakt godkänts och kommer också att läggas ut på RFop:s hemsida.

Att presentera en poster i samband med Höstkongressen är ett bra sätt att sprida forskning, kvalitetsförbättring eller utbildningsinsatser som görs på er enhet.

Du som deltagare på Höstkongressen, kom förbi posterutställningen och ta del av vad dina kollegor i landet presenterar. Du kommer också få möjlighet att vara med och rösta fram årets bästa poster (förutsatt att det är minst fem postrar anmälda). Den posterutställare som vinner kommer få presentera sin poster muntligt under fredagen.